Hvorfor lese høyt for elevene?

Hvorfor lese høyt for elevene?

Vi har listet opp seks gode grunner til å bruke god tid på høytlesing i klasserommet hver eneste dag.

 

Høytlesning stimulerer elevenes språkutvikling

-Knapt noen aktivitet er mer språkutviklende enn fortelling og høytlesning. -Det litterære språket er mer komplekst enn det muntlige hverdagsspråket og er en modell barn kan strekke seg etter. -Barn utvikler et godt muntlig og skriftlig språk når de har opplevd mye høytlesning i tidlig barndom. -Barn som blir lest høyt for får bedre ordforråd enn barn som ikke opplever høytlesing.  

 

Høytlesning fører til bedre lese- og skriveferdigheter

-I skolen er lesing det viktigste kompetanseområdet. Barn som blir lest for blir selv bedre lesere. Leser du høyt for elevene dine får de et godt utgangspunkt for å lykkes på skolen. -Barn som får høre et stort utvalg fortellinger, blir kjent med fortellingens grunnleggende struktur. De lærer selv å konstruere fortellinger. Noe som er grunnleggende for mennesker både for å kunne forstå og kunne fortelle om hendelser i eget og andres liv. -Forståelse for fortellingens struktur er grunnleggende når man skal konstruere en tekst. Elever som blir lest høyt for skriver bedre tekster.

 

Litteratur bidrar til å øve opp elevenes sosiale ferdigheter

-Høytlesing bidrar til å øve opp elevenes evne til å leve seg inn i andres situasjon.    

 

Du er en viktig lesende rollemodell

-Som lærer er du en viktig rollemodell for elevene dine. Front lesing og litteratur og les høyt for elevene dine. -Forskning viser at foreldre er de viktigste rollemodellene for foreldre når det gjelder lesing. På andreplass kommer læreren. Mange 1. klassinger begynner på skolen uten å ha opplevd å bli lest for. For flere av elevene dine kan du være den viktigste lesende rollemodellen. -Vis at lesing er en ok aktivitet å gjøre – inkluder gutter og jenter i høytlesingen – I mange klasser er det fast ritual på mandag morgen å fortelle om helgens begivenheter. Ikke alle har opplevd like mye de vil dele med klassen. Hva med å si: «Jeg har lest en bok. Er det noen andre som har lest noe i løpet av helga?»

 

Høytlesing bidrar til positive erfaringer med lesing

– Høytlesning gir økt lesemotivasjon og positiv holdning til litteratur. -Med høytlesning og litteratursamtaler har du som lærer mulighet til å gi elevene dine positive og utviklende erfaring med lesing. Dette er helt avgjørende for barnas videre forhold til lesing. -Høytlesning bidrar til å øke barnets egen fritidslesing.    

 

Høytlesing skaper sosialt felleskap og bedre klassemiljø

-Høytlesning åpner for samtale og refleksjon. -Lesing kan være en individuell og personlig aktivitet, men i klasserommet blir lesing også sosialt. -Klasser der læreren leser høyt får en felles opplevelse de kan samtale om. Dette styrker felleskapet i klassen. -Kommunikasjon med andre om lesing utvikler oss som lesere. Gjennom samtaler får elevene satt ord på sin egen forståelse og de møter andre lesemåter.